Over ons

Privacybeleid

 

Percura Zorg  hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze verklaring zullen wij u vertellen welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij met die gegevens omgaan.

 

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens of naar aanleiding van deze verklaring vragen heeft dan kunt u gerust met ons contact opnemen! Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: info@percurazorg.nl

 

Privacy cliënten

Als u zorg krijgt van Percura Zorg c.s., gaan wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit houdt onder andere in dat wij gegevens rondom uw zorg vastleggen in een zorgdossier.

 

 Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw zorg zijn betrokken, hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen daarom uw gegevens niet met anderen delen. Is het toch nodig uw gegevens met anderen te delen, mocht dit om een of andere rede toch nodig zijn zullen wij u altijd om toestemming vragen. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

 

Wat en waarom?

Om u goede zorg te kunnen verlenen hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Uw medische gegevens, zoals wij deze in uw zorgplan vastleggen, hebben zij daarbij nodig. Behalve uw zorggegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u van goede zorg te kunnen voorzien. Wij bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar na het eindigen van onze zorg aan u. Het is mogelijk dat deze op uw verzoek eerder vernietigd wordt. Zie daarvoor het stukje ‘’Gegevens vernietigen’’.

 

Gegevens inzien

U heeft het recht om uw zorgdossier in te zien. Dat kunt u vragen aan uw zorgverlener. Dit mag niet worden geweigerd. U mag ook om een kopie vragen van uw zorgdossier. 

 

Gegevens vernietigen

Wij zijn verplicht om financiële gegevens over de facturatie van de zorg 7 jaar te bewaren. De bewaarplicht van uw medisch dossier is 20 jaar vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard.

 

Privacy contactpersonen

Als u contactpersoon of vertegenwoordiger bent van een van onze cliënten, kan het zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen als dit nodig is om contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. Bijvoorbeeld zolang uw naaste bij ons in zorg is opgenomen. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

 

Privacy medewerkers

Als u in dienst komt van Percura Zorg, verwerken wij gegevens. Deze gegevens worden vastgelegd in een personeelsdossier.

 

Wat en waarom?

Wij bewaren deze gegeven omdat deze o.a. noodzakelijk om de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst na te komen. Daarnaast delen wij deze gegevens met partijen die uitvoering geven aan deze verplichtingen. Dit zijn bijvoorbeeld de belastingdienst of het UWV.

 

Gegevens verwijderen

Op uw verzoek kunnen wij uw personeelsdossier of delen daarvan te verwijderen. Dit kunt u kenbaar maken bij de afdeling HRM. Wij zijn wettelijk verplicht uw salarisgegevens 7 jaar lang te bewaren. Daarnaast moet een kopie van het identificatiebewijs van een oud-medewerker tot vijf jaar na einde dienstverband bewaard worden. Een loonbelastingverklaring bewaren wij wettelijk verplicht tot 5 jaar na het einde van het dienstverband.