Over ons

Huur- en Hotel servicematigekosten

Bij Percura Zorg betaalt u maandelijks huur- en hotel servicematigekosten. Indien u ook zorgbehoevend bent wordt de zorg ingezet via een tweetal wetten; de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de wet langdurige zorg (WLz) persoonsgebonden budget (PGB). Iedereen in Nederland die zorg ontvangt, betaalt een eigen bijdrage.

 


 

Zorgkosten

De benodigde zorg kan op twee manieren worden geleverd namelijk binnen de wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekeringswet (ZVW). De keuze is onder andere afhankelijk van de zwaarte van uw zorg. In de bijlagen Wlz en ZVW wordt nadere informatie gegeven over bijvoorbeeld de indicatiestelling en of u wel of geen wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

De huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dient te worden aangevraagd bij de gemeente. In de bijlage WMO vindt u hierover meer informatie. U betaalt zelf de wettelijke eigen bijdrage over de geïndiceerde uren. Deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage wordt rechtstreeks met u afgehandeld zonder tussenkomst van Thuiszorg Pelgromhof. De geleverde uren staan onder vermelding van Thuiszorg Pelgromhof op de rekening van het CAK. Thuiszorg Pelgromhof is een onderdeel van Percura Zorg. Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb), dan worden hieruit de zorgkosten betaald. De zorgkosten worden berekend aan de hand van de door het zorgkantoor vastgestelde NZa -tarieven maal de geleverde zorguren.

 


 

ZorgverzekeringsWet (ZvW)

Iedere Nederlander is verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Ook bij Percura Zorg is een basisverzekering verplicht (u kunt uw huidige verzekering gewoon behouden). Deze verzekering kan worden aangesproken bij het gebruik van medische diensten, waaronder:

 

  • De huisarts: deze is altijd medisch eindverantwoordelijk. Ook indien een specialist ouderengeneeskunde op consultbasis adviezen geeft over het zorgplan. De huisarts wordt vanuit de ziektekostenverzekering van de cliënt betaald;
  • Ziekenhuisopname;
  • Apotheek;
  • Tandarts;
  • Overige (para)medische diensten zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geriater, etc.